Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


Cbrydalis.]             FLORA INDICA.                  269
glaucis bi-tri-pinnatisectis, bracteis mfcrioribus lobatis pinuatisectisve,
racemo elongato, pedicellis brevissimis, calcare flore sublougiore recto
apice recurvo v. decurvo, siliquis brevissime pedicellatis, seminibus
opacis granulatis.—C. debilis, Edgew.l in Linn. Soc. Trans, xx. 30.
HAS. In Himalaya occidental! temperata, alt. 8-10,000 ped.: Ku-
maon, Sir. et WlntJ Garhwal, JEdgeworth! Sirmur, Royk!—(Fl. Jul.
Aug.) (v.v.)
Planta glauca, vage diffuse ramosa, habitu omnino C, SiUrices ^t 0. ramosa.
Folia longe petiolata, membranaeea; segmentis late cuneato-obovatis oblongisve, 3-
5-fidis, lobis obtusis apiculatisve, integerrimis 2-S-crenafcisve. J&acemi stricti, pol-
licares. Bractea varie lobatse v. sect©, rarius integerrimse. Sepala minima, squa-
mseformia. Petalum posticum apice concavum, acutum, dorso alatuin, ala nunquam
lobata, v. nudnm. Siliqua lineari-obovata v. late obovato-oblonga.—A C. Slllrica
differt, racemis elongatis^ calcare lougiore noa ascendente, pedicellis brevioribus, sili-
quis majoribus et latioribus, et prsecipae ab omnibus seminibus opacis granulatis.—
A C. Bungeana (e China orta) differt Statura, segmentis foliorum amplis, racemo
elongato, bracteis multoties minoribus et minus sectis, floribus majoribus flavis (non
purpureis), forma petalorutn, et siliqnis minoribus in styinm nou attonuatis.
Royle describes the spur as erect, but it is not so in his specimens, which are not,
however, in seed, and therefore cannot be satisfactorily identified.
18. C. chcerophylla (DC. Prod. i. 128); erecta, robusta, foliosa/
vamosa, foliis amplis bi-triteraatis pinnatisectisve subtus glaucis, lobis
decurrenti-coadunatis ultimis divaricatis varia. obtuse incisis, racemis
ramosis xnultifloiis, floribus secundis, bracteis parvis lobatis, pedicellis
brevissimis, calcare gracili, siliquis parvis lineari-obovatis, seminibus
splendeutibus.—Wall. Cat. 14281; Tent. M. Nep. 50. t. 40; Don,
Prod. 198.
HAS. In Himalaya temperata, alt. 6-10,000 ped.: Sikkim! Nipal,
WaUick! Kumaon, Madden!— (PL Jun. Jul.) (t?.».)
Radix valida, lignosa, foeiformia. Caules elati, foliosi, carnosnH, glancescentes,
2-4-pedalcs. Folia longe petiolata, pedalia, lamina spithamaea, trisecta, lobis prima-
riis longe, petiolulatis, demum bi-triternatis pianatifidisque, laciniis varie incisis, ulti-
mis Hnearibus obtusis divaricatis. Macemi compositi, e bosi divisi, ramis strictis,
basi foliods. Flares plurimi, aorei, graciles, f poll, longi. Sepala minima. Calcar
elongatum, rectum v. ascendens, flore longius, appendice filiformi. Petala cxte-
riora apice concava, acuminata, dorso breviter cristata. S&ligua parvse, patentes, -|
poll, longse, breve pedicellatfie, lineari-obovatse. Semina pauca.
A remarkably handsome, most distinct species, weU figured in Wallich's ' Ten-
tamen/ where, however, the specimen represented is young, and the spur is very
much: shorter than in any of his own or our individuals.
1& <G* geraniifolia (H.f. et T.); suberecta, ramosa, foliosa, foliis
deltoicteis ternatim sectis, segmentis bipinnatifidis v. basi pinnatisectis,
laciniis lineari-oblongis decurrenti-coadunatis inciso-lobatis, racemo ra-
moso, bracteis foliaceis1 incisis, calcare gi-acfli flore longiore, petalis ex-
terioribus concavis acutis dorso vix alatis, siliquis secundis patulis brevo
pedicellatis lineari- v. elliptico-obovatis, seminibus splendentibus.
HAB. In Himalayas orientalis exterioris temperata3 sylvis: Sikkim,
alt. 8-9000 ped.!—(FL Sept.) (t>.t>.)
is, diiTcrt, lobulis foliorum acuminatis, racemis blftvion«